การให้เงินส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561

                    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24  ในการประชุมครั้งที่  9/2561  เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  2562  ระเบียบ วาระที่ 4.11   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษาบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ ให้เกิดขวัญและกำลังใจในการศึกษา สำหรับปีการศึกษา  2561 คณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้จัดสรรเงินส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกดังนี้
                1. ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) แบ่งเป็น
                    1.1 ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาบุตรเรียนดี จำนวน 5 ทุน
                    1.2 ประเภททุนช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5 ทุน
                2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 16 ทุน
                  ทุนละ 1,500.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น
                    2.1 ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาบุตรเรียนดี จำนวน 8 ทุน
                    2.2 ประเภททุนช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 8 ทุน
                3. ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 8 ทุน ทุนละ 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) แบ่งเป็น
                    3.1 ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาบุตรเรียนดี จำนวน 4 ทุน
                    3.2 ประเภททุนช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 4 ทุน

                ทั้งนี้สมาชิกสามารถยื่นคำขอรับเงินส่งเสริมการศึกษาบุตรที่สำนักงานสหกรณ์ฯ  ได้ตั้งแต่ วันที่  1 เมษายน  2562  จนถึงวันที่   30  มิถุนายน  2562

คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินส่งเสริมการศึกษาบุตรต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                1. สมาชิกต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
                2. บุตรของสมาชิกที่จะขอรับเงินส่งเสริมการศึกษาบุตรเรียนดี ต้องสอบไล่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับบุตรของสมาชิกที่จะขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรต้องสอบไล่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป หรือเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
                3. บุตรของสมาชิกต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
                4. บุตรของสมาชิกต้องกำลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ทางราชการรับรอง
                5. สมาชิกต้องไม่เป็นผู้รับเงินส่งเสริมการศึกษาบุตรติดต่อกันทุกปี
                6. ในกรณีที่สมาชิกเป็นคู่สมรส มีสิทธิยื่นขอรับเงินส่งเสริมการศึกษาบุตรได้เพียง 1 คนเท่านั้น

เอกสารประกอบการยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร

                1. ใบแสดงผลการเรียน (ที่มีชื่อ-นามสกุลของบุตร และชื่อสถาบันการศึกษา)
                2. สำเนาบัตรประชาชนของบุตร
                3.  สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
                4. บัตรประชาชนของสมาชิก
                5. สลิปเงินเดือนของสมาชิก