ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มฉก. จำกัด ประจำปี 2565

1. นางชัญญานุช หังสวนัส
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มฉก. จำกัด ประจำปี 2565
ได้เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน และบัญชี
ตามขอบเขต และมาตรฐานการสอบบัญชี
วันที่ 3 – วันที่ 5 เมษายน 2566

 

2. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการเข้า ตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์ มฉก. จำกัด
27 เม.ย.66