บุคลากร

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิก สุนทรธัย
0-2312-6300 ต่อ 1689
nick
[email protected]

 คณะกรรมการเงินกู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งฤดี  รัตนวิไล

ประธานกรรมการคณะกรรมการเงินกู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช.ชยินทร์  เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการเงินกู้

อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์  บุลสถาพร

กรรมการเงินกู้

นางสาวอนงค์วดี  พุ่มไสว

กรรมการเงินกู้

ว่าที่ ร.ต.กิตติ เหมะสิขัณฑกะ

กรรมการเงินกู้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เพื่อให้การดำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน

ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.กฤตวรรณ  สาหร่าย

กรรมการศึกษา

นายชัยกร  รพีอาภากุล

กรรมการศึกษา

นางสาวยุพเรศ  พรประดิษฐ์

กรรมการศึกษา

นายประทีป  อินทรสิทธิ์

กรรมการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เพื่อให้การดำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ทองรอด

 

ที่ปรึกษา

 

ฝ่ายจัดการ

อ.พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม

ผู้จัดการ

น.ส.ฐิติพร ฉิมณี

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.ญาณี  จานแสน

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.เบญจมาศ แสงสว่าง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เพื่อให้การดำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ