ผลการดำเนินการ

งบทดลอง ปจด. ม.ค. 2562
งบทดลอง ปจด. ม.ค. 2562

งบทดลอง ปจด. ก.พ. 2562
งบทดลอง ปจด. ก.พ. 2562

งบทดลอง ปจด. มี.ค. 2562
งบทดลอง ปจด. มี.ค. 2562

หนังสือประชุมใหญสามัญและรายงานกิจการ ประจำปี 64
https://hcuacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/prateep_int_live_hcu_ac_th/EdcM_m8tmBZLh0tVWu4xixEBd–MhaSfJt1qtcKNzTRbjg?e=NlSjFR

งบแสดงสถานะปี 2564
https://hcuacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/prateep_int_live_hcu_ac_th/EWM3r0pCCKlEi3RK04WFvBMB9B7sjSAv9RD6SnPrBm-s7g?e=fClxMj

งบทดลอง ปจด. มิ.ย.2565 
งบทดลอง ปจด. ก.ค.2565 
งบทดลอง ปจด. ส.ค.2565
งบทดลอง ปจด. ก.ย.2565
งบทดลอง ปจด. ต.ค.2565
งบทดลอง ปจด. พ.ย.2565 
https://hcuacth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/prateep_int_live_hcu_ac_th/EtZ6bUArajlGr41L_m3Z5REB_wMOTaUiJae9uima3jGWJQ?e=AeJuKo