ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 65

ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด ที่ได้ผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ ดีมาก ในทุกหัวข้อของการประเมิน
ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ รวมถึงสมาชิกทุกท่าน ที่อุทิศแรงกายแรงใจร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้ยั่งยืน มั่นคง แข็งแรงตลอดไป ครับ