ผลรางวัลการประกวด “เรื่องเล่าดีๆ วิถีการออม ” 31 ต.ค. 65

อ่าน “เรื่องเล่าดีๆ วิถีการออม ”
รางวัลชนะเลิศ
น.ส.พนารัตน์ ยอดอินทร์ สมาชิกสหกรณ์ เลขที่ 631
จากคณะเภสัชศาสตร์
คลิ๊กอ่านเรื่องตามลิงค์
https://hcuacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/prateep_int_live_hcu_ac_th/Ea11UEA0vc9Fqyw4LrhJkrABR9UlXKJkOyin_SeKpY5vpA?e=laoWRP

อ่าน “เรื่องเล่าดีๆ วิถีการออม ”
รางวัลที่ 2
น.ส.ณัทณลัลน์ บุญวิจิตร สมาชิกสหกรณ์ เลขที่ 1802
จาก สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน
คลิ๊กอ่านเรื่องตามลิงค์
https://hcuacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/prateep_int_live_hcu_ac_th/EYTBSFVlQfpCqFmQZy_5OPsBY54F0MuHLhNoAlEJFlaTdw?e=OIaF4e

อ่าน “เรื่องเล่าดีๆ วิถีการออม ”
รางวัลที่ 2
น.ส.ปิยนุช ประใจครบุรี สมาชิกสหกรณ์ เลขที่ 039
จาก ศูนย์บรรณสารสนเทศ
คลิ๊กอ่านเรื่องตามลิงค์
https://hcuacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/prateep_int_live_hcu_ac_th/EWr3-TSDetVDt9XfQt5lrqUBcVmCuS8y8HboeM8zsqvWSg?e=BdFLk0

อ่าน “เรื่องเล่าดีๆ วิถีการออม ”
รางวัลที่ 3
น.ส.ปุญชรัศมิ์ พุฒกะ สมาชิกสหกรณ์ เลขที่ 1205
จาก กองอาคารสถานที่
คลิ๊กอ่านเรื่องตามลิงค์
https://hcuacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/prateep_int_live_hcu_ac_th/EZdmrRwtKe5Hi7w9XI87SmwBUP9AZAwArqnfuteOavobaQ?e=RWxtyw

อ่าน “เรื่องเล่าดีๆ วิถีการออม ”
รางวัลที่ 3
นายสถิตย์ บุตรน้อย สมาชิกสหกรณ์ เลขที่ 158
จาก สื่อสารองค์กร กองกลาง
คลิ๊กอ่านเรื่องตามลิงค์
https://hcuacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/prateep_int_live_hcu_ac_th/EYP3Qv2qlo1JnxstBohoZlABLay93OblDT8M9U0ptpPUTg?e=1T0ciZ