มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2565

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2565

ยื่นเอกสารเพื่อรับทุนตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66

คำขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร

https://hcuacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/prateep_int_live_hcu_ac_th/EVLCSQ5DNyNAhIlovXxlffEBNSbxGpyshzQD-hV68flVfg?e=kK0cyR