วันหยุด 6 ถึง 17 เม.ย. 66

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มฉก. จำกัด
        สหกรณ์ฯ ขอเรียนสมาชิกทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่  6  ถึงวันที่  17  เมษายน  2566 
สหกรณ์ฯ จะปิดให้บริการแก่สมาชิก ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ฉบับที่  081/2565
* สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินประเภทเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือ เงินกู้ประเภทที่ได้รับอนุมัติ
ภายใน 3 วันทำการ  หรือ  ถอนเงินฝาก ขอให้ทำธุรกรรมก่อนวันที่  6 เม.ย. 2566
(ส่วนสมาชิกที่จะฝากเงิน สามารถโอนเงินฝากเข้าบัญชีของสหกรณ์ฯ ได้ตามปกติ)

* สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินประเภทอื่น สามารถยื่นขอกู้ได้ถึงวันที่ 21 เม.ย. 2566
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ