ศึกษาดูงาน สอ.ครูชลบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด
เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จํากัด
ฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ เข้าศึกษาขั้นตอน กระบวนการการทํางานตามหน่วยงานต่าง ๆ

ขอบอบคุณที่ได้รับการต้อนรับ และสนับสนุนอาหารกลางวัน
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จํากัด อย่างดียิ่ง
วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566