สวัสดิการเพื่อสมาชิก ปี 66 สอ.มฉก.จำกัด

สวัสดิการเพื่อสมาชิก สอ.มฉก.จำกัด

– ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท
– โครงการเงินฝากออมทรัพย์ 4 โครงการ
(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
– โครงการสวัสดิการเงินกู้ 10 โครงการ
( เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2566  ถึงวันที่  30  กันยายน 2567 )

 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29