โครงการเสวนาสัญจรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด ครั้งที่ 12 วันเสาร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ รัตนะบุรี จันทบุรี โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเสวนาสัญจรสมาชิก

กำหนดการ

รวมภาพกิจกรรม