เกี่ยวกับเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด

ประวัติความเป็นมา

      สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด ก่อตั้งด้วยความสนับสนุนของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความเข้าใจในหลักการสหกรณ์สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก และสหกรณ์ฯ ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2538 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.053638 เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2539 โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนประเดิมจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นเงิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน ) ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ชำระคืนให้แก่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2544

      สหกรณ์ฯ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยกรรมการ 11 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 2 คน คอยให้บริการสมาชิกที่มาติดต่อกับสหกรณ์ฯ และยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานสอบบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการที่คอยให้คำแนะนำ ตรวจสอบและดูแลอย่างใกล้ชิด


บริการคืองานของเรา

      สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการแก่สมาชิกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.–16.30 น. โดยมีบริการต่าง ๆ สำหรับสมาชิกดังนี้
1. บริการรับฝากเงินและถอนเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ
2. บริการด้านเงินกู้ยืม ประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เปิดบริการให้กู้แก่สมาชิกทุกวันทำการ
3. บริการด้านเงินกู้ยืมประเภทเงินกู้สามัญ เปิดบริการให้กู้แก่สมาชิกเดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่งสมาชิกสามารถกู้เงินประเภทนี้ได้ถึง 24 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ฯ
4. บริการด้านเงินกู้พิเศษ เปิดบริการให้กู้แก่สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยวงเงินกู้สูงสุดถึง 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับราคาประเมินหลักทรัพย์ด้วย

      ในปี 2549 สหกรณ์ฯ ยังได้ผ่านการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็น “สหกรณ์ต้นแบบ” ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ของจังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นหลักประกันว่าสหกรณ์ฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 13 จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือกับการบริหารงานสหกรณ์ฯ จนประสบความสำเร็จ และหวังว่าในปีต่อ ๆ ไป คงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้า เติบโตเป็นสถาบันการเงินที่เป็นที่พึ่งหลักของสมาชิกตลอดไป


จรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

1. มุ่งมั่น และอุทิศ เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และสุจริตโดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม
3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
4. มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์
5. กำกับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
6. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่ง หน้าที่ ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ และพวกพ้อง
7. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในองค์กรหรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
8. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง ผลประโยชน์ของตน
9. ไม่นำเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง และไม่กระทำการใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำเนินงานของสหกรณ์


จรรยาบรรณสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการอย่างเคร่งครัด ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ
3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงไม่นำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง ปัญหาหรือการกระทำอันเป็นการสร้างความแตกแยก
8. พึงให้ข่าวสารการดำเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป
9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
10. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์


จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกสหกรณ์

1. มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
3. สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
4. ร่วมทำธุรกิจของสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง
6. มุ่งมั่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง