ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด ก่อตั้งด้วยความสนับสนุนของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความเข้าใจในหลักการสหกรณ์สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก และสหกรณ์ฯ ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2538 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.053638 เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2539 โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนประเดิมจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นเงิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน ) ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ชำระคืนให้แก่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2544

สหกรณ์ฯ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยกรรมการ 11 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 2 คน คอยให้บริการสมาชิกที่มาติดต่อกับสหกรณ์ฯ และยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานสอบบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการที่คอยให้คำแนะนำตรวจสอบและดูแลอย่างใกล้ชิด

 

บริการคืองานของเรา

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการแก่สมาชิกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.–16.30 น. โดยมีบริการต่าง ๆ สำหรับสมาชิกดังนี้
1. บริการรับฝากเงินและถอนเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ
2. บริการด้านเงินกู้ยืม ประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เปิดบริการให้กู้แก่สมาชิกทุกวันทำการ
3. บริการด้านเงินกู้ยืมประเภทเงินกู้สามัญ เปิดบริการให้กู้แก่สมาชิกเดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่งสมาชิกสามารถกู้เงินประเภทนี้ได้ถึง 24 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน  300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ฯ
4. บริการด้านเงินกู้พิเศษ เปิดบริการให้กู้แก่สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยวงเงินกู้สูงสุดถึง 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับราคาประเมินหลักทรัพย์ด้วย

ในปี 2549 สหกรณ์ฯ ยังได้ผ่านการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็น “สหกรณ์ต้นแบบ” ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ของจังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นหลักประกันว่าสหกรณ์ฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 13 จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือกับการบริหารงานสหกรณ์ฯ จนประสบความสำเร็จ และหวังว่าในปีต่อ ๆ ไป คงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้า เติบโตเป็นสถาบันการเงินที่เป็นที่พึ่งหลักของสมาชิกตลอดไป


 

จรรยาบรรณสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการอย่างเคร่งครัด ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
 2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ
 3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
 4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
 5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงไม่นำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
 7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง ปัญหาหรือการกระทำอันเป็นการสร้างความแตกแยก
 8. พึงให้ข่าวสารการดำเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป
 9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
 10. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์

 

จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกสหกรณ์

 1. มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
 3. สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
 4. ร่วมทำธุรกิจของสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์
 5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง
 6. มุ่งมั่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง