ทีมงานของเรา

คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 21
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด

  ชื่อ-สกุล : ผศ.นิก สุนทรธัย
  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
      สังกัด : คณะนิติศาสตร์
  เบอร์โทร : 1689
  ชื่อ-สกุล : อ.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
  ตำแหน่ง : รองประธาน คนที่ 1
      สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-สกุล : อ.พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
  ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
      สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ฯ
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-สกุล : ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฎ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
      สังกัด : คณะนิติศาสตร์
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
    สังกัด : สำนักพัฒนาวิชาการ
เบอร์โทร :
    ชื่อ-สกุล : ผศ.รุ่งฤดี รัตนวิไล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
      สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
  เบอร์โทร :
    ชื่อ-สกุล : ดร.ชัญญา เจียมใจ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
      สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ฯ
  เบอร์โทร :
    ชื่อ-สกุล : นายสรรเสริญ วงษ์เทศ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
      สังกัด : สำนักพัฒนานักศึกษา
  เบอร์โทร :
    ชื่อ-สกุล : นายปริญญา กลิ่นหวล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
      สังกัด : กองกลาง
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-สกุล : นายประวัติ วุฒิวงศ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
      สังกัด : สำนักทะเบียนและประมวลผล
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-สกุล : นายประทีป  อินทรสิทธิ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
      สังกัด : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
  เบอร์โทร : 1147
  ชื่อ-สกุล : อ.ดร.สิทธิโชค สินรัตน์
  ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบกิจการ
      สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-สกุล : อ.ชรินพร งามกมล
  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
      สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
  เบอร์โทร :
  ชื่อ-สกุล : นางสาวกันต์ฤทัย เมฆสุนทร
  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
      สังกัด : สำนักทะเบียนและปรมวลผล
  เบอร์โทร :
   
   
   

เจ้าหน้าที่

  ชื่อ-สกุล : น.ส.สมพร ฉิมณี
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
  เบอร์โทร : 087-817-5731
  ชื่อ-สกุล : น.ส.นฤมล เหมประไพ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
  เบอร์โทร : 092-276-8538
  ชื่อ-สกุล : น.ส.เบญจมาศ แสงสว่าง 
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เบอร์โทร : 1450