วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ สอ.มฉก. จำกัด

 

"สอ.มฉก. จำกัด มุ่งสู่ความเป็นผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ในระดับภาค"