เปิดแล้วจ้า‼️ อีกช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มฉก.

Add Line กันมาได้เลยจ้า

ข้อปฏิบัติในการเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์
1.ไม่โพสต์ขายสินค้าในเวลางาน
2.ไม่คุยเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
3.ไม่คุยเรื่องการเมือง ศาสนาหรือประเด็นอื่นใดที่ทำให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ มฉก.ขอสงวนสิทธิในการเชิญออกจากกลุ่มและไม่ให้บริการแก่สมาชิกที่ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ